MO* – Belgisch ship gedumpt op strand in India

(Written by Kristof Clerix)

29 February 2012 - De Panama Express, een Belgisch schip van bijna dertig jaar oud, is in 2011 ontmanteld op een scheepswerf in de Indiase kustplaats Alang. Volgens de ngo Shipbreaking Platform gebeurde dat in gevaarlijke omstandigheden.

“In India worden de schepen gewoon op het strand afgebroken, zonder dat er beschermende maatregelen zijn”, zegt Ingvild Jenssen van de ngo. “De werkers worden er blootgesteld aan asbest, zware metalen, giftige pcb’s en olieresidu’s. Ook voor de omgeving van de scheepswerf vormt de sloop een probleem gezien de ecologische schade die wordt aangericht.”

De ngo vindt het onbegrijpelijk dat een Belgische boot in India wordt ontmanteld, “te meer aangezien er groene alternatieven zijn, in Gent bijvoorbeeld.”

Jenssen stelt dat de de sloop van het Belgisch schip op het strand van Alang een inbreuk vormt op de Europese Regulering inzake het Vervoer van Afval. Die verbiedt EU-lidstaten om gevaarlijk afval te exporteren naar ontwikkelingslanden –daarbij inbegrepen het afval dat aanwezig is in schepen.

Volgens de databank Equasis was Conti-Lines nv de laatste eigenaar van de Panama Express. Dat Antwerpse bedrijf laat weten dat het in februari 2011 de Panama Express voor recyclagedoeleinden heeft doorverkocht aan een derde partij die anoniem wenst te blijven.

Volgens Frans Van Rompuy, directeur-generaal Maritiem Vervoer op de FOD Mobiliteit, gebeurt het niet vaak dat Belgische schepen in bedenkelijke omstandigheden in het Zuiden worden ontmanteld.

Van Rompuy: “De vloot van schepen die de Belgische vlag voeren, is immers vrij jong: gemiddeld negen jaar. Centraal in de kwestie rond het ontmantelen van schepen in het Zuiden staat de vraag of een zeewaardig schip dat afgeschreven wordt voor verder commercieel gebruik al dan niet als afval moet worden beschouwd. Afval mag immers niet zonder meer uitgevoerd worden naar een ander land. Een zeewaardig schip echter mag varen waar het wil en wereldwijd worden verkocht.”

“Voor landen als India is scheepsrecyclage een belangrijke industrie, die niet mag worden gehinderd in zijn ontwikkeling”, zegt Van Rompuy. “Anderzijds moet de ontmanteling van de schepen op een milieuvriendelijke manier gebeuren, en in degelijke omstandigheden voor de betrokken werknemers. Om dat allemaal te regelen heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in 2009 een verdrag aangenomen, de Internationale Conventie voor het veilig en milieuvriendelijk recycleren van schepen. Mijn medewerkers hebben actief geholpen bij de totstandkoming van die conventie –in weerwil van landen zoals India, die zich daar lang tegen hebben gekant.”

Ingvild Jenssen onderstreept dat die IMO-conventie “fel bekritiseerd wordt door honderden ngo’s, het Europees parlement, en zelfs de VN-rapporteur over Toxisch Afval. Ze lost de problemen niet op. Integendeel, ze legaliseert het dumpen van toxische schepen op stranden in ontwikkelingslanden.”

De bestaande Europese wetgeving wordt dan weer te weinig toegepast. Jenssen: “In maart lanceert de Europese Commissie nieuwe wetgevende voorstellen om de implementatie van de bestaande wetten af te dwingen. Er zijn nog achterpoortjes in de wet, en die moeten toe.”

Translation

The Panama Express, a Belgian ship of almost thirty years old, was dismantled at a shipyard in the Indian coastal town of Alang in 2011. According to the NGO Shipbreaking Platform this happened in hazardous conditions.

“In India, the ships are left on the beach and broken up without any protective measures,” said Ingvild Jenssen of the NGO. “The workers are exposed to asbestos, heavy metals and toxic PCBs, and oil residues. Scrapping is also causing problems around the shipyard due to the ecological damage.”

The NGO finds it incomprehensible that a Belgian ship is dismantled in India, “especially since there are green alternatives, for example, in Ghent.”

Jenssen says that the demolition of the Belgian ship on the beach at Alang constitutes a violation of the European Waste Shipment Regulation. This prohibits EU member states to export hazardous waste to developing countries – including the waste present in vessels.

According to the database Equasis, Conti-Lines NV was the last owner of the Panama Express. The Antwerp-based company said that it sold the Panama Express for recycling in February 2011 to a third party who wishes to remain anonymous.

According to Frans Van Rompuy, Director General of Maritime Transport on the FPS Mobility, it does not happen often that Belgian ships are dismantled in dubious circumstances in the South .

Van Rompuy: “The fleet of ships flying the Belgian flag, is indeed quite young: an average of nine years. What is central to the issue of the dismantling of ships in the South is the question whether a seaworthy vessel which is depreciated for further commercial use should already be considered as waste. Waste should not be exported to another country. A seaworthy ship, however, may sail where it wants and be sold anywhere in the world. ”

“For countries like India ship recycling is a major industry that should not be hampered in its development,” Van Rompuy says. “On the other hand, the dismantling of ships should take place in an environmentally sound manner, and in decent conditions for the workers concerned. To address these issues, in 2009 the International Maritime Organization (IMO) adopted the International Convention for safe and environmentally sound ship recycling. My employees have actively assisted in the creation of that convention in spite of countries like India, which were opposed to it for a long time. ”

Ingvild Jenssen emphasizes that the IMO Convention has been “harshly criticized by hundreds of NGOs, the European parliament, and even the UN Rapporteur on Toxic Waste. It cannot solve the problems. What’s worse, it legalizes the dumping of toxic ships on beaches in developing countries.”

The existing European legislation is sometimes too little used. Jenssen: “In March the European Commission makes new legislative proposals to enforce the implementation of existing laws. There are loopholes in the law, and those should be closed.”